Happy Hour (Giờ Hạnh Phúc)

Nội dung sự kiện:
- Vào những khoảng thời gian nhất định, hệ thống sẽ tự động tăng thêm điểm kinh nghiệm và tỉ lệ rớt đồ.
- Sự kiện sẽ diễn ra trong:  20 phút
- Tăng Kinh nghiệm:  +100%
- Tăng tỉ lệ Rớt đồ: + 10%
Comments