Ép Wing cấp 1

Hướng dẫn ép Cánh 1 (Wing 1)

Giới thiệu

- Khi nhân vật đạt cấp độ 180 có thể trang bị cánh cấp 1
- Các loại cánh cấp 1:

 • Cánh Quỹ

  Satan Wings Dark Knight

 • Cánh Thiên Đàng

  Heaven Wings Dark Wizard

 • Cánh Tiên Nữ

  Fairy Wings Fairy Elf

 • Cánh Vũ Linh

  Mistery Wings Summoner

Cách tạo cánh cấp 1

Bước 1: tạo vũ khí Chao

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Tạo vũ khí Chaos".

- Nguyên liệu:

 • + Một hoặc nhiều item bất kỳ +4 trở lên và có option tối thiểu là +4.
 • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

Tỉ lệ thành công: tối đa 100%. 

Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 3 loại vũ khí Chao ( DK DW ELF ).

Nếu thất bại, tất cả chi phí và ngọc chao sẽ bị mất, các món nguyên liệu sẽ bị giảm cấp độ cũng như tính năng.

Bước 2: tạo cánh cấp 1

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu:

 • + Vũ khí chaos có cấp độ +4 trở lên và có option tối thiểu là +4.
 • + Một hoặc nhiều item bất kỳ +4 trở lên và có option tối thiểu là +4.
 • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

Tỉ lệ thành công: tối đa 100%. 

Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 4 loại cánh cấp 1 ( DK DW ELF SM ).

Nếu thất bại, tất cả chi phí và ngọc chao sẽ bị mất, các món nguyên liệu sẽ bị giảm cấp độ cũng như tính năng.


Nguyên liệu ép cánh cấp 1

Comments